A selection of Irish words and phrases, with English meanings. The English words in this section begin with 'F'.

face aghaidh [ie-u]

I face (a person) tugaim aghaidh ar dhuine [tugim ie-u eróghini]

fair féaráilte [faeraalchi]

fair play cothrom na Féinne [kohrum Nuófaeni]

fair-haired bán [baan]

fall: I fall titim [chichim]

false breagach [braegukh]

far: far from i bhfad ól [uówad oe]

fast sciobtha [shkyopee]

fat ramhar [row-ur]

father athair [ahir]

February Feabhra [fyowru]

feel: I feel mothaím [moheem]

few cúpla [kooplu]

field (crops) gort [gort]
(pasture) páirc [paark]

fifth cúigiú [koogyoo]

fifty leathchéad [lehyaeud]

fight troid [trej]
I fight troidim [trejim]

find: I find a thing tagaim ar rud [tagim] er rud]

fine (texture) mín [meen]
(weather) brea [braa]

finger méar [maeur]

finish críoch [kreeukh]

I finish críochnaím [kreekhneem]

fire tine [chini]

firm daingean [dangyun]

first: the first cat an chéad chat (uóhyeeud khat]

fish iasc [eeusk]

fishing iascaireacht [eeuski_ukht]

five: five cats cúig chat [kooig khat]

five persons cúigear [kooigyur]

flag brat [brat]

floor urlár [orLaar]

flower bláth [bLaa]

fly cuileog [kiloeg]

flying eitilt [echilch]

follow: I follow leanaim [lanim]

following: the following day lá arna mhárach [Laa-urNu-waarukh]

food bia [beeu]

fool (man) amadán [amudaan] (woman) óinseach [oenshukh]

foot cos [kos]
(measure) troigh [trih]

for: I do it for (a person) déanaim do (dhuine é) [jeeunim gu-ghini ae]

I have been here for a week tá mé anseo le seachtain [ta me inósho le shakhtin]

I will be here for a week beidh mé anseo go ceann seachtaine [be me inósho gu kyaN shakhtini]

this box is for apples tá an bosca seo le haghaidh úllaí [tan bosku sho le hie ooLee]

forever go deo [guójoe]

forget: I forget (a thing) déanaim dearmad (de rud) [jeeunim jarumud gu rud]

fork forc [fork]

form cruth [kruh]

I am in good form tá dóigh mhaith orm [ta doe-y wah urum]

forth: back and forth anonn is anall [uóNuN is uóNaL]

fortnight coicís [kiekeesh]

forty daichead [ghiehyud], otherwise ceathracha

four: four cats ceithre chat [keri khat]

four persons ceathrar [kyarhur]
(counting) a ceathair [uókyahir]

fourth ceathru [kyarhoo]

free saor [seer]
(gratis) in aisce [ióNashki]

friend cara [karu]

friendly cairdiúil [kaarjool]

Friday Dé hAoine [jaeóheeni]

from ó [oe]

front tosach [tesukh]
in front of (place) os comhair [asókoer]
(motion) roimh [riv]

full lán [Laan]

funny greannmhar [graNoor]

odd aisteach [ashchukh]

future: in future feasta [fastu]